Yleiset ehdot

Sisällysluettelo:

Kohta 1 – Määritelmät
Kohta 2 – Yrittäjän tiedot
Kohta 3 – Sovellettavuus
Kohta 4 – Tarjous
Kohta 5 – Sopimus
Kohta 6 – Peruutusoikeus
Kohta 7 – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana
Kohta 8 – Kuluttajan peruuttamisoikeudet ja peruuttamisen kulut
Kohta 9 – Yrittäjän velvollisuudet peruutuksen tapahtuessa
Kohta 10 – Peruuttamisoikeuden rajoittaminen
Kohta 11 – Hinta
Kohta 12 – Yhdenmukaisuus ja lisätakuu
Kohta 13 – Toimitus ja toteutus
Kohta 14 – Jatkuvat sopimussuhteet: kesto, peruttaminen ja jatkaminen
Kohta 15 – Maksu
Kohta 16 – Valitustapa
Kohta 17 – Kiistat
Kohta 18 – Alan takuu
Kohta 19 – Lisämääräykset tai poikkeavat määräykset
Kohta 20 – Yleisten ehtojen muuttaminen Thuiswinkel

Kohta 1 – Määritelmät
Näissä yleisissä ehdoissa määritetään seuraavaa:

1. Lisäsopimus: sopimus, jossa kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/ja palveluita etäsopimuksen mukaisesti ja yrittäjä tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kyseisen kolmannen osapuolen ja yrittäjän välisen sopimuksen mukaisesti.
2. Harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan.
3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi liiketoiminnan, yrityksen, käsityö- tai ammatillisen toiminnan puitteissa.
4. Päivä: kalenteripäivä.
5. Digitaalinen sisältö: tiedot, jotka tuotetaan ja toimitetaan digitaalisessa muodossa.
6. Jatkuva sopimus: sopimus, joka viittaa tuotteiden, palveluiden ja/tai digitaalisen sisällön säännölliseen toimittamiseen tiettynä aikana.
7. Tietoväline: jokainen apuväline – myös mukaan lukien sähköposti – jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa tietoja, joka on osoitettu hänelle henkilökohtaisesti, tavalla joka mahdollistaa tietojen tutkimisen tai käytön tulevaisuudessa aikana, joka mitataan tarkoituksesta, jota varten tiedot on tarkoitettu, ja että tallennettujen tietojen muuttumaton kopiointi on mahdollista.
8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus kieltäytyä etäsopimuksesta harkinta-ajan aikana.
9. Yrittäjä: luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on Thuiswinkel.orgin jäsen ja joka tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä (pääsyn digitaaliseen sisältöön) ja/tai palveluita etänä kuluttajille.
10. Etäsopimus: sopimus, joka solmitaan yrittäjän ja kuluttajan välillä organisoidun järjestelmän puitteissa ja jossa hyödynnetään sopimuksen loppuunsaattamiseen saakka ja loppuunsaattaminen mukaan lukien ainoastaan tai sen lisäksi yhtä tai useampaa viestintätapaa etänä.
11. Mallilomake peruuttamista varten: eurooppalainen malli peruuttamisesta on näiden ehtojen liitteessä I.
12. Tekniikka etäviestintää varten: tarkoittaa viestintää, jota voidaan käyttää sopimuksen loppuunsaattamiseen ilman, että kuluttajan ja yrittäjän täytyy olla samassa tilassa.

Kohta 2 – Yrittäjän tiedot

Yrittäjän nimi: Penshop

Toimii seuraavilla nimillä:

Penshop Suomi

The Netherlands

toimistoaika:

maanantaista perjantaihin 9.00–17.00.
Sähköpostiosoite: info@penshop.fi
Kauppakamarinumero: 76467457
VAT-numero: NL8606.333.54.B.01

Kohta 3 – Sovellettavuus

1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan yrittäjän jokaiseen tarjoukseen ja jokaiseen solmittuun etäsopimukseen yrittäjän ja kuluttajan välillä.
2. Ennen etäsopimuksen solmimista, yleisten ehtojen teksti annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei kohtuullisesti ole mahdollista, yrittäjä ennen etäsopimuksen solmimista ilmoittaa, millä tavalla yleisiä ehtoja voi tarkastella ja että kuluttajan pyynnöstä ne lähetetään maksutta mahdollisimman pian.
3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisestä osasta poiketen ja ennen kuin etäsopimus solmitaan, yleisten ehtojen teksti voidaan antaa kuluttajan käytettäväksi sähköisesti niin, että kuluttaja voi tallentaa ne yksinkertaisella tavalla tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista ennen kuin etäsopimus solmitaan, yrittäjän tulee ilmoittaa, mistä yleiset tiedot ovat haettavissa sähköisesti ja ne voidaan lähettää asiakkaan pyynnöstä sähköisesti tai toisella tavalla maksuttomasti.
4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan erityisehtoja, toista ja kolmatta osaa sovelletaan yhtäläisesti ja kuluttaja voi aina, jos ehdot ovat ristiriitaisia, esittää vaateen asiaankuuluvasta määräyksestä, joka on hänelle suotuisin.

Kohta 4 – Tarjous
1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajallinen tai tapahtuu ehtojen mukaan, siitä täytyy erityisesti mainita tarjouksessa.
2. Tarjous sisältää täydellisen ja täsmällisen kuvauksen tarjolla olevista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta asiakas voi tehdä sen perusteella hyvän arvion tarjouksesta. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne muodostavat silloin todenmukaisen kuvauksen tarjouksesta, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Ilmeiset virheet tai erehdykset tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
3. Jokainen tarjous sisältää tietoja, jotka tekevät selväksi kuluttajalle, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

Kohta 5 – Sopimus

1. Sopimus, osan 4 määräysten ehtojen mukaisesti, solmitaan sillä hetkellä, kun asiakas hyväksyy tarjoukseen ja yhdenmukaisuus ehtojen kanssa täyttyy tällöin.
2. Jos asiakas on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa viipymättä sähköisesti tarjouksen hyväksymisen. Niin kauan kuin yrittäjän ei ole vahvistanut tarjouksen hyväksyntää, asiakas voi purkaa sopimuksen.
3. Jos sopimus tehtiin sähköisesti, yrittäjä järjestää sopivat tekniset ja organisatoriset toimet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja järjestää turvallisen verkkoympäristön. Jos sopimus tehtiin sähköisesti, yrittäjä järjestää sopivat tekniset ja organisatoriset toimet tietojen sähköisen siirron suojaamiseksi ja järjestää turvallisen verkkoympäristön.
4. Yrittäjä voi lain sallimissa rajoissa ottaa selvää voiko asiakas täyttää maksuvelvollisuutensa sekä ottaa selvää kaikista niistä tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuulliselle loppuunsaattamiselle. Jos yrittäjällä on tutkimustensa vuoksi hyviä syitä olla ryhtymättä sopimukseen, hän on tämän tai erityisten ehtojen perusteella valtuutettu kieltäytymään tilauksesta tai sovelluksesta.
5. Yrittäjä tulee tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimituksen mukana lähettää kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisina tai sellaisessa muodossa, että asiakas voi tallentaa ne tietovälineelle käyttökelpoisella tavalla:
 
  a. yrittäjän toimipisteen käyntiosoite, johon asiakas voi ottaa yhteyttä valituksen yhteydessä,
  b. ehdot, joiden mukaan, ja tapa, jolla asiakas voi hyödyntää peruuttamisoikeuttaan tai selkeä ilmoitus siitä, että peruutusoikeutta ei sovelleta,
  c. tiedot takuista ja oston jälkeisistä palveluista,
  d. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön kaikki verot sisältävä hinta, mahdolliset toimituskulut ja maksutapa, etäsopimuksen toimitus tai suorittaminen,
  e. sopimuksen peruuttamisen vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuoden tai jos sen kestoa ei ole määritetty,
  f. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, mallilomake peruuttamista varten.
   
6. Jos kyseessä on jatkuva sopimussuhde, edellisen osan määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

Kohta 6 – Peruutusoikeus


tuotteille:

1. Asiakas voi purkaa tuotteiden ostosopimuksen 14 päivän harkinta-ajan jälkeen ilmoittamatta syytä. Yrittäjä voi kysytä kuluttajalta peruttamisen syytä, mutta hän ei saa velvoittaa asiakasta ilmoittamaan syytään.
2. Osassa 1 mainittu harkinta-aika alkaa sinä päivänä, jolloin kuluttaja tai kuluttajan etukäteen osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole kuljettaja, on vastaanottanut tuotteen tai
 
  a. jos kuluttaja on yhdessä ja samassa tilauksessa tilannut useita tuotteita: päivänä
jolloin kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli vastaanotti viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi edellyttäen, että hän on ilmoittanut kuluttajalle tästä etukäteen tilausprosessin aikana selkeällä tavalla, kieltäytyä useiden tuotteiden tilauksesta, joilla on eri toimitusajat.
  b. jos tuotteen tilaus koostuu eri lähetyksistä tai osista: päivänä, jolloin kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli vastaanotti viimeisen erän tai viimeisen osan.
c. jos kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimituksesta tietyn ajanjakson aikana: päivänä
jolloin, kuluttaja tai hänen osoittamansa kolmas osapuoli vastaanotti viimeisen tuotteen.


Kun kyseessä ovat palvelut ja digitaalinen sisältö, joita ei toimiteta fyysisenä toimituksena:

3. Kuluttaja voi purkaa palvelusopimuksen ja digitaalisen sisällön sopimuksen, jota ei ole toimitettu fyysisellä toimituksella 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Yrittäjä voi kysytä kuluttajalta peruttamisen syytä, mutta hän ei saa velvoittaa asiakasta ilmoittamaan syytään.
4. Osassa 3 mainittu harkinta-aika alkaa päivänä, joka seuraa sopimuksen loppuunsaattamisen päivää.


Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluilla ja digitaaliselle sisällölle, joita ei ole toimitettu fyysisenä toimituksena siinä tapauksessa, että peruutuksesta ei ole ilmoitettu:

5. Jos yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle lain mukaan pakollisia tietoja peruttamisesta tai ei ole toimittanut peruuttamisen mallilomaketta, silloin harkinta-aika päättyy kaksitoista kuukautta alkuperäisen harkinta-ajan päättymisen jälkeen tämän kohdan edellisten osien mukaan.
6. Jos yrittäjä on toimittanut edellisessä osassa viitatut tiedot kuluttajalle 12 kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivää sen päivän jälkeen, jolloin kuluttaja vastaanotti kyseiset tiedot.

Kohta 7 – Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana

1. Harkinta-ajan aikana kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja pakkausta varovaisesti. Hän saa purkaa tai käyttää tuotetta tavalla, joka vaaditaan tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kuluttaja voi vain käsitellä ja tutkia tuotetta samalla tavalla kuin hän voisi tehdä liikkeessä.
2. Kuluttaja on vastuussa vain tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu tuotteen käsittelystä tavalla, joka menee pidemmälle kuin osassa 1 sallitaan.
3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos yrittäjä ei ole tarjonnut kuluttajalle ennen sopimusta tai sopimuksen loppuunsaattamiseen mennessä kaikkia lain vaatimia tietoja oikeudesta harkinta-aikaan.

Kohta 8 – Kuluttajan peruuttamisoikeudet ja peruuttamisen kulut

1. Jos kuluttaja hyödyntää peruuttamisoikeutta, hän ilmoittaa tästä yrittäjälle harkinta-ajan puitteissa peruttamisen mallilomakkeella tai muulla selkeällä tavalla.
2. Kuluttaja lähettää tuotteen takaisin tai mahdollisimman nopeasti mutta vähintään 14 päivän kuluessa osassa 1 mainitun ilmoituksen jälkeen tai luovuttaa tuotteen yrittäjälle (tai yrittäjän valtuutetulle henkilölle). Tämä ei ole tarpeen, jos yrittäjä on itse tarjoutunut hakemaan tuotteen. Kuluttaja on noudattanut palautusaikaa, jos hän lähettää tuotteen takaisin, ennen kuin harkinta-aika on kulunut loppuun.
3. Kuluttaja lähettää tuotteen takaisin kaikkien toimitettujen lisävarusteiden kanssa alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa jos kohtuudella mahdollista ja yrittäjän toimittamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaan.
4. Oikean ja oikea-aikaisen peruutusoikeuden suorittamisen riski ja taakka on kuluttajan vastuulla.
5. Kuluttaja vastaa tuotteen takaisinlähettämisen suorista kuluista. Jos kuluttaja ei ole ilmoittanut, että kuluttajan täytyy vastata näistä kuluista tai jos yrittäjän ilmoittaa, että hän vastaa kuluista, silloin kuluttajan ei tarvitse vastata takaisinlähettämisen kuluista.
6. Jos kuluttaja peruuttaa sen jälkeen, kun on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole tehty myyntivalmiiksi rajallisessa määrässä tai tiettyä määrää, alkaa harkinta-aikana, tällöin kuluttaja on velvollinen maksamaan yrittäjälle summa, joka vastaa kyseistä osaa asetetusta velvoitteesta, jonka yrittäjä on toimittanut peruutushetkellä, verrattuna asetetun velvoitteen kokonaisesta suorittamisesta.
7. Kuluttaja ei vastaa palveluiden suorittamisen tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisen kuluista, jos niitä ei ole tehty valmiiksi myyntiä varten rajallisessa määrässä tai tiettyä määrää tai kunnallista lämmitystä varten jos:
 
  a. yrittäjä ei ole toimittanut kuluttajalle lain määräämiä tietoja peruuttamisoikeudesta, kulujen korvaamisesta peruuttamistapauksessa tai peruuttamisen mallilomaketta tai 
  b. kuluttaja ei nimenomaisesti ole pyytänyt palvelun suorittamisen tai kaasun, veden, sähkön tai kunnallisen lämmityksen aloittamista harkinta-aikana.
   
8. Kuluttaja ei vastaa kuluista digitaalisen sisällön kokonaan tai osittain toimittamatta jäämisestä fyysiselle tietovälineelle:
 
  a. hän ennen toimitusta ei ole nimenomaisesti hyväksynyt sopimuksen alkamista ennen harkinta-ajan päättymistä,
  b. hän ei ole hyväksynyt peruuttamisoikeuden menettämistä myöntäessään luvan tai
  c. yrittäjä on jättänyt vahvistamatta tämän kuluttajan ilmoituksen.
   
9. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset purkautuvat lain mukaan.

Kohta 9 – Yrittäjän velvollisuudet peruutuksen tapahtuessa

1. Jos yrittäjä tekee kuluttajan peruutusilmoituksen tekemisen mahdolliseksi sähköisesti, hän lähettää vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta viipymättä.
2. Yrittäjä maksaa kaikki kuluttajan maksut, mukaan lukien palautetun tuotteen mahdolliset toimituskulut, viipymättä mutta 14 päivän kuluessa sen päivän jälkeen, jolloin kuluttaja ilmoittaa hänelle peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoudu hakemaan tuotetta itse, hän voi odottaa takaisinmaksua siihen saakka, kunnes hän on saanut tuotteen takaisin tai kunnes asiakas osoittaa, ett hän on lähettänyt tuotteen takaisin riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.
3. Yrittäjä käyttää takaisinmaksuun samaa tapaa, jota asiakas käytti, ellei asiakas ole suostunut toiseen tapaan. Hyvitys tehdään kuluttajalle maksutta.
4. Jos kuluttaja on valinnut kalliimman toimitustavan kuin halvin vakiotoimitustapa, yrittäjän ei tarvitse maksaa kalliimmasta toimitustavasta aiheutuneita lisäkuluja.

Kohta 10 – Peruuttamisoikeuden rajoittaminen

Yrittäjä voi rajoittaa seuraavien tuotteiden ja palveluiden peruuttamisoikeutta, mutta vain jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selkeästi tarjouksessa vähintään ennen sopimuksen solmimista:

1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta riippuu talousmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruutusaikana.
2. Sopimukset, jotka solmitaan julkisen huutokaupan aikana. Julkisilla huutokaupoilla tarkoitetaan myyntitapaa, joissa yrittäjä tarjoaa tuotteet, digitaalisen sisältö ja/tai palvelut henkilölle, joka on läsnä henkilökohtaisesti tai saa mahdollisuuden olla läsnä huutokaupassa, huutokaupan pitäjän valvonnassa ja jolloin tarjouskaupan voittanut on velvollinen ottamaan mukaansa tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut
3. Palvelusopimukset, palvelun kokoaan suorittamisen jälkeen mutta vain jos:
 
  a. suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella etukäteen hankitulla suostumuksella ja
  b. kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää peruutusoikeutensa, kun yrittäjä on suorittanut sopimuksen loppuun.
   
4. Pakettimatkat, sellaisina kuin ne on määritetty artikkelissa 7:500 Alankomaiden siviilioikeudessa ja matkustajien kuljetussopimuksissa,
5. Palvelusopimukset majoituksen tarjoamisesta, jos sopimuksessa arvioidaan tietty päivämäärä tai suoritusjakso, muussa kuin asumistarkoituksessa, tuotteiden kuljetuksesta, autovuokrapalveluista ja pitopalveluista.
6. Vapaa-aikaan liittyvät sopimukset, jos sopimuksessa arvioidaan tietty päivämäärä tai suoritusjakso.
7. Kuluttajan vaatimusten mukaan valmistetut tuotteet, joita ei ole tehdasvalmistettu ja jotka valmistetaan kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen mukaan tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle.
8. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joilla on rajoitettu säilyvyys.
9. Sinetöidyt tuotteet, jotka terveys- tai hygieniasyistä ei voi lähettää takaisin ja joiden sinetti on murrettu toimituksen jälkeen.
10. Tuotteet, jotka toimituksen jälkeen peruuttamattomasti on sekoitettu muihin tuotteisiin.
11. Alkoholijuomat, joiden hinta sovitaan sopimusta solmittaessa mutta joiden toimitus voi tapahtua 30 päivän jälkeen ja joiden todellinen arvo riippuu talousmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa.
12. Sinetöidyt ääni- ja videonauhoitteet ja tietokoneohjelmat, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen.
13. Sanomalehdet, säännölliset julkaisut tai aikakausilehdet, poikkeuksena niiden tilaukset.
14. Digitaalisen sisällön toimitus muulle kuin fyysiselle tietovälineelle mutta vain jos:
 
  a. suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaiselle suostumuksella etukäteen ja
  b. kuluttaja on ilmoittanut, että hän täten menettää peruuttamisoikeutensa.

Kohta 11 – Hinta

1. Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tarjouksen tuotteiden hintaa ei nosteta lukuun ottamatta arvonlisäverojen muutosten vuoksi tapahtuvia hintamuutoksia.
2. Edellisestä osasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat riippuvat markkinoiden vaihteluista ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta, muuttuvilla hinnoilla. Tämä yhteys vaihteluihin ja seikka, että mahdollisesti ilmoitetut hinnat ovat suuntaa-antavia, ilmoitetaan tarjouksessa.
3. Hintojen nousu 3 kuukauden kuluttua sopimuksen loppuunsaattamisesta on sallittua vain, jos ne ovat lakien ja säännösten mukaisia.
4. Hintojen nousu 3 kuukauden kuluttua sopimuksen loppuunsaattamisesta on sallittua vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tästä ja:
 
  a. ne johtuvat laeista ja säännöksistä tai
  b. kuluttajalla on valtuudet peruuttaa sopimus päivänä, jolloin hintojen nousu alkaa.
5. Tarjouksessa ilmoitetut tuotteiden tai palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kohta 12 – Yhdenmukaisuus ja lisätakuu

1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa ilmoitettujen teknisten tietojen, kohtuullisen soveltuvuuden ja/tai käytettävyyden ja lainmukaisten määräysten mukaisia, jotka ovat voimassa sopimuksen loppuunsaattamisen päivänä, ja/tai hallinnon määräysten mukaisia. Yrittäjä takaa myös, että tuote sopii muuhun kuin normaaliin käyttöön, jos näin sovitaan.
2. Yrittäjän, hänen toimittajansa, tuottajansa tai maahantuojansa myöntämä lisätakuu ei koskaan rajoita lainmukaisia oikeuksia ja vaateita, joita kuluttaja voi tehdä sopimuksen pohjalta yrittäjälle, jos yrittäjä ei omalta osaltaan vastaa sopimuksen vaatimuksiin.
3. Lisätakuilla ymmärretään yrittäjän, hänen toimittajansa, maahantuojansa ja valmistajansa lainmukaisia velvoitteita, joilla tämä takaa kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaateita, jotka ylittävät ne, joihin hän on velvoitettu lain mukaan, mikäli yrittäjä ei omalta osaltaan ole vastannut sopimuksen vaatimuksiin.

Kohta 13 – Toimitus ja toteutus

1. Yrittäjä suorittaa mahdollisimman huolellisesti tuotteiden tilausten toimittamisen ja sovellusten arvioinnin palveluiden tarjoamiseksi.
2. Toimituspaikkana pidetään osoitetta, jonka asiakas on ilmoittanut yrittäjälle.
3. Sen mukaisesti mitä näiden ehtojen kohdassa 4 on todettu, yrittäjä suorittaa hyväksytyt tilaukset kelvollisella nopeudella mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muuta toimitusaikaa ole sovittu. Jos toimituksessa ilmenee viiveitä tai jos tilausta ei voida suorittaa tai se voidaan suorittaa vain osittain, kuluttaja saa tästä ilmoituksen vähintään 30 kuluessa tilauksen jättämisestä. Kuluttajalla on siinä tapauksessa oikeus purkaa sopimus kuluitta ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
4. Sopimuksen purkautumisen jälkeen edellisen osan mukaisesti yrittäjä maksaa viipymättä asiakkaan maksaman summan.
5. Tuotteen vahingoittumisen ja/tai katoamisen riski on yrittäjällä kuluttajalle tai määritetylle ja yrittäjälle etukäteen ilmoitetulle edustajalle toimitushetkeen saakka, ellei muuta etukäteen sovita.

Kohta 14 – Jatkuvat sopimussuhteet: kesto, peruttaminen ja jatkaminen


Peruuttaminen:

1. Kuluttaja voi milloin tahansa peruuttaa sopimuksen, joka on sovittu määrittämättömäksi ajaksi ja joka koskee tuotteiden (sähkö mukaan lukien) tai palveluiden toistuvaa toimitusta sovittujen peruttamissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
2. Kuluttaja voi milloin tahansa peruuttaa sopimuksen, joka on sovittu tietyksi ajaksi ja joka koskee tuotteiden (sähkö mukaan lukien) tai palveluiden toistuvaa toimitusta sovittujen peruttamissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
3. Kuluttaja voi peruuttaa sopimukset, jotka mainittiin edellisissä kappaleissa:
 
  a. milloin tahansa ja rajoittamatta peruuttamista tiettyyn aikana tai tiettynä aikana,
  b. vähintään samalla tavalla kuin hän on ne solminut,
  c. aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen määrittänyt.


Jatkaminen;

4. Sopimusta, joka on sovittu määrätyksi ajaksi ja joka koskee tuotteiden (sähkö mukaan lukien) tai palveluiden toistuvaa toimitusta, ei voi jatkaa tai uusia hiljaisesti tietyksi ajaksi.
5. Edellisestä osasta poiketen sopimusta, joka on solmittu määrätyksi ajaksi ja joka koskee sanomalehtien ja aikakausilehtien säännöllistä toimitusta, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos kuluttaja voi peruuttaa sen milloin tahansa yhden kuukauden irtisanomisajalla.
6. Sopimusta, joka on solmittu määrätyksi ajaksi ja joka koskee tuotteiden tai palveluiden toistuvaa toimitusta, voi jatkaa hiljaisesti vain määrittämättömäksi ajaksi, jos kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen kaikkina aikoina enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika saa olla enintään kolme kuukautta, kun sopimus koskee säännöllisesti mutta vähemmän kuin kerran kuukaudessa toimitettavien sanomalehtien, aikakauslehtien, viikkolehtien ja muiden lehtien toimitusta.
7. Sopimus, jonka kesto on rajallinen ja joka koskee sanomalehtien ja aikakausilehtien esittelytilausta (koetilausta tai tutustumistilaus) ei jatketa hiljaisesti vaan se päättyy automaattisesti koe- tai tutustumisjakson jälkeen.


Kesto:

8. Jos sopimuksen kesto on yli vuoden, kuluttaja voi peruuttaa sopimuksen vuoden jälkeen kaikkina aikoina enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus tai oikeudenmukaisuus estä peruuttamista sovitun keston päättyessä.

Kohta 15 – Maksu

1. Jos sopimuksen lisäehdoissa ei ole sovittu muuta, asiakkaalle kuuluvat määrät tulee maksaa 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisen jälkeen tai jos harkinta-aikaa ei ole 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta. Jos sopimus koskee palveluiden tarjoamista, tämä aika alkaa päivänä, jolloin kuluttaja vastaanotti sopimusvahvistuksen.
2. Jos kyseessä on tuotteiden myynti kuluttajille, kuluttajaa ei saa koskaan velvoittaa yleisissä säännöissä maksamaan etukäteen yli 50 %. Jos etukäteismaksu on määrätty, kuluttaja ei voi tehdä mitään vaateita asianomaisen tilauksen tai palveluiden suorittamisesta ennen kuin määrätty ennakkomaksu on suoritettu.
3. Kuluttajalla on velvollisuus raportoida viipymättä virheet annetuissa tai ilmoitetuissa maksutiedoissa.
4. Jos kuluttaja ei oikea-aikaisesti huolehdi maksuvelvollisuuksistaan, hän on velvollinen sen jälkeen, kun yrittäjä on ilmoittanut myöhässä olevasta maksusta ja yrittäjä on antanut 14 päivää aikaa suorittaa kaikki maksuvelvollisuudet ja jos maksua ei ole suoritettu tämän 14 päivän jälkeen, maksamaan edelleen maksamatta olevan summan lainmukaisine korkoineen ja yrittäjä on valtuutettu huomioimaan tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut. Nämä perintäkulut voivat olla enintään: 15 % yli maksamattomista summista 2 500 euroon, 10 % seuraavista 2 500 eurosta ja 5 % seuraavista 5 000 eurosta ja vähintään 40 €. Yrittäjä voi poiketa asiakkaan eduksi mainituista summista ja prosenteista.

Kohta 16 – Valitustapa

1. Yrittäjällä tulee olla riittävä valitusmenettely ja hänen tulee käsitellä valitus tämän valitusmenettelyn mukaan.
2. Valituksen sopimuksen suorittamisesta tulee jättää kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun asiakas on todennut viat, jotka hän kuvaa täydellisesti ja selkeästi yrittäjälle.
3. Yrittäjälle lähetettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa, joka lasketaan valituksen vastaanoton päivämäärästä. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevan pidemmän käsittelyajan, yrittäjän tulee antaa vastaus 14 päivän kuluessa vastaanoton vahvistuksesta ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa kattavampaa vastausta.
4. Valitus tuotteesta, palvelusta tai yrittäjän palvelusta voidaan myös lähettää Thuiswinkel.orgin verkkosivuilla olevalla valituslomakkeella www.thuiswinkel.org. Valitus lähetetään sitten sekä asianomaiselle yrittäjälle että Thuiswinkel.orgille.
5. Jos valitusta ei voida ratkaista kohtuullisessa ajassa tai 3 kuukauden kuluessa valituksen lähettämisestä keskinäisillä neuvotteluilla, syntyy kiista, jota koskevat kiistasäännökset.

Kohta 17 – Kiistat

1. Ainoastaan Alankomaiden lait koskevat yrittäjän ja kuluttajan välisiä sopimuksia, joihin nämä yleiset ehdot viittaavat.
2. Kuluttajan ja yrittäjän väliset kiistat, jotka koskevat sopimuksen loppuunsaattamista tai suorittamista koskien tämän yrittäjän toimittamia tai toimitettavaksi tarkoitettuja tuotteita ja palveluita, voidaan toimittaa sekä kuluttajan että yrittäjän lähettämänä Geschillencommissie Thuiswinkelille, Post box 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl).
3. Geschillencommissie hyväksyy kiistan käsiteltäväksi vain, jos kuluttaja on ensin esittänyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisessa ajassa.
4. Enintään kolme kuukautta kiistan syntymisen jälkeen, kiista täytyy lähettää kirjallisena Geschillencommissielle.
5. Jos kuluttaja haluaa lähettää kiistan Geschillencommissielle, yrittäjää sitoo tämä valinta. Jos yrittäjä haluaa tehdä niin, kuluttajan tulee viiden viikon kuluessa yrittäjän kirjallisesta pyynnöstä ilmoittaa itse kirjallisesti, haluaako hän tehdä saman vai haluaa hän antaa kiistan toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos yrittäjä ei saa kuluttajan päätöstä tietoonsa viiden viikon kuluessa, yrittäjä on valtuutettu välittämään kiistan toimivaltaiselle tuomioistuimelle.
6. Geschillencommissie antaa tuomionsa niiden ehtojen mukaisesti, jotka on määrätty Geschillencommissien säännöksissä (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Geschillencommissien päätökset ovat sitovia neuvonantoja.
7. Geschillencommissie ei käsittele kiistaa tai lopettaa käsittelyn, jos yrittäjälle on myönnetty maksujen keskeytysmenettely tai jos hän on konkurssissa tai on kokonaan lopettanut yritystoiminnan, ennen kuin komitea on käsitellyt kiistan kuulemisen ja lopullinen tuomio on annettu.
8. Jos Geschillencommissie Thuiswinkelin lisäksi toinen hyväksytty kiistoja ratkaiseva komitea tai Stichting Geschillencommissies for Consumentenzaken (SGC) ‑komitean tai Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) ‑komitean kanssa yhteistyötä tekevä on pätevä, sitten lähinnä myyntitapaa tai palveluiden etänä tarjoamista koskevien kiistojen osalta Geschillencommissie Thuiswinkel on etusijalla. Kaikille muille kiistoille toinen kiistakomitea toimii yhteistyössä SGC:n tai Kifidin kanssa.

Kohta 18 – Alan takuu

1. Thuiswinkel.org takaa jäsentensä noudattavan Geschillencommissie Thuiswinkelin antamien sitovia neuvonantoja, ellei jäsen päätä toimittaa sitovaa neuvonantoa kahden kuukauden kuluessa neuvonannon lähettämisestä siviilioikeuteen. Tämä vakuus otetaan uudelleen esiin, jos sitova neuvonanto oikeuden lausunnon jälkeen pysyy muuttamattomana ja oikeuden tuomiosta, joka todistaa tämän, on tullut peruuttamaton. Thuiswinkel.org maksaa kuluttajalle enintään 10 000 € sitovaa neuvonantoja kohti. Jos kyseessä on suurempi summa kuin 10 000 € sitovaa neuvonantoa kohti, 10 000 € maksetaan. Yllä olevasta summasta Thuiswinkel.orgilla on velvollisuus huolehtia, että jäsen toimii sitovan neuvonannon mukaisesti.
2. Tämän takuun soveltamiseksi vaaditaan, että kuluttaja tekee vaateen kirjallisesti Thuiswinkel.orgille ja luovuttaa yrittäjän kohdistuvan vaateensa Thuiswinkel.orgille. Jos yrittäjän vastuu ylittää 10 000 €, kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus luovuttaa vaateensa 10 000 € ylittävältä summalta Thuiswinkel.orgille, minkä jälkeen tämä organisaatio omissa nimissään ja omalla kustannuksellaan vaatii maksua tuomioistuimessa asiakkaan eduksi.

Kohta 19 – Lisämääräykset tai poikkeavat määräyksetLisämääräykset tai määräykset, jotka poikkeavat näistä yleisistä ehdoista, eivät saa olla kuluttajan vahingoksi ja ne täytyy tehdä kirjallisesti tai sellaisella tavalla, että kuluttaja voi tallennetaan ne helposti saavutettavalla tavalla tietovälineelle.

Kohta 20 – Yleisten ehtojen muuttaminen Thuiswinkel

1. Thuiswinkel.org ei muuta näitä ehtoja muutoin kuin yhteistyössä Consumentenbondin kanssa.
2. Muutokset näihin yleisiin ehtoihin tulevat voimaan vasta, kun ne on julkaistu sopivalla tavalla, edellyttäen että jos muutoksia tehdään tarjouksen keston aikana, asiakkaalle suotuisin määräys pätee.


Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

The Netherlands

Post box 7001, 6710 CB Ede